Όροι Χρήσης

Home Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης


Ταυτότητα της επιχείρησης

Η ατομική επιχείρηση Τσεκερίδης Χρήστος με τον διακριτικό τίτλο InDesignWebs παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Πληροφορικής και διαδικτύου. Παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων και πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης.

Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του. Η εταιρία InDesignWebs, λειτουργεί υπό την ευθύνη της επιχείρησης Τσεκερίδης Χρήστος με διακριτικό τίτλο “InDesignWebs”, ΑΦΜ: 150549551 που εδρεύει επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, περιοχή Γέρακα, Τ.Κ.15344. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2130887981, email [email protected] .

Όροι παροχής υπηρεσιών

Η Εταιρεία InDesignWebsγια την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της και την προστασία των πελατών της συνάπτει Προσφορές Παροχής Υπηρεσιών για οποιοδήποτε έργο της ανατεθεί. Η Προσφορά Παροχής Υπηρεσιών αναφέρει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρίας προς τον Πελάτη, τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μελών, εγγυήσεις και εφαρμοστέο δίκαιο.

Υποχρεώσεις συμβαλλόμενων μελών

Η Εταιρεία υποχρεούται να εκτελέσει το έργο ή/και να παρέχει τις υπηρεσίες που αναγράφονται στην προσφορά και να ολοκληρώσει την κατασκευή του συμφωνηθέντος Έργου, στο χρονικό διάστημα που απαιτείται και προσυμφωνείται με τον πελάτη. Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίσει στον Πελάτη την κατά το μέτρο του δυνατού απρόσκοπτη παροχή των συμφωνηθέντων υπηρεσιών.

Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει στην Εταιρεία τις χρεώσεις (τιμήματα, αμοιβές, έξοδα) και με τον τρόπο και κατά το χρόνο που αναφέρονται στη προσφορά . Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι ένα μέρος του υλικού ή ολόκληρο το απαιτούμενο υλικό θα χορηγείται από την Εταιρεία ή από τρίτους με ευθύνη της Εταιρείας.

Υλοποίηση του Έργου

Συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε τρία (3) στάδια: Α) o Πελάτης παρέχει στην Εταιρία το απαιτούμενο υλικό και τις πληροφορίες που χρειάζεται για την έναρξη των εργασιών. Σε περίπτωση που δεν δοθεί από τον Πελάτη το απαιτούμενο υλικό, η ημερομηνία παράδοσης του προσχεδίου θα καθυστερήσει από την Εταιρία καθώς και η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου. Β) Η Εταιρία σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο θα συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών, θα παραδώσει προς έλεγχο και προς έγκριση στον Πελάτη ένα προσχέδιο του έργου. Αν ο Πελάτης έχει αντιρρήσεις επί του προσχεδίου αυτού, η Εταιρία θα προβεί στις αναγκαίες αλλαγές, ώστε ο Πελάτης να παράσχει την έγκριση του. Γ) μετά την έγκριση του προσχεδίου του έργου από τον Πελάτη, η Εταιρία θα προχωρήσει στην οριστική υλοποίηση και παράδοση του έργου στον Πελάτη.

Η έγκριση του προσχεδίου του έργου από τον Πελάτη είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να προχωρήσει η Εταιρία στην οριστική εκτέλεση και παράδοση του έργου.

Η Εταιρία οφείλει να εκτελέσει και να παραδώσει το Έργο, όπως ακριβώς αυτό περιγράφεται στο προσχέδιο.

Αν ο Πελάτης, μετά την έγκριση του προσχεδίου του έργου, εγείρει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του προσχεδίου, δικαιούται να ζητήσει από την Εταιρία συγκεκριμένες αλλαγές. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως, επιβαρύνεται με επιπλέον χρεώσεις (τιμήματα, αμοιβές, έξοδα), πέρα των ήδη συμφωνηθέντων.

Τεχνική υποστήριξη

Η Εταιρία καλείται να παρέχει τεχνική υποστήριξη και απαντήσεις σε ερωτήσεις σας που αφορούν το Έργο, και μόνο αυτό, τηλεφωνικά στο 2130887981 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις 09:00 έως 17:00 στο [email protected]. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη σε μη εργάσιμες ημέρες και δημόσιες αργίες. Σε περίπτωση ειδικής σύμβασης, οι τρέχοντες όροι και οι προϋποθέσεις παροχής τεχνικής υποστήριξης αίρονται και διαμορφώνονται βάσει αυτής.

Η Εταιρία καλείται να επιλύσει όλα τα ζητήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα, και να επαναφέρει την επιχειρηματική ή οικονομική δραστηριότητα του Έργου. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει ένα γεγονός ως μη επείγουσα κατάσταση και να παρέχει τεχνική υποστήριξη κατά σειρά προτεραιότητας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα καθυστέρησης παροχής τεχνικής υποστήριξης, σε περιπτώσεις κωλύματος, φόρτου εργασίας ή ανωτέρας βίας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετη οικονομική αμοιβή από τον Πελάτη, σε περίπτωση που η παροχή τεχνικής υποστήριξης αφορά (α) καταστάσεις ή γεγονότα, πέρα των ήδη συμφωνηθέντων, (β) κακή χρήση και μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας, (γ) υπαιτιότητα ή βλάβη από τρίτους.


Άδεια χρήσης λογισμικού

Όλα τα πρόσθετά μας διατίθεται με την άδεια GPLv2. Η GNU General Public License είναι μια δωρεάν άδεια copyleft για λογισμικό και άλλα είδη έργων. Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το κείμενο της άδειας εδώ.


Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Εταιρεία δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού που χορηγείται από τον Πελάτη, ο δε Πελάτης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού που χορηγείται από την Εταιρεία ή από τρίτο προμηθευτή της Εταιρείας.

Επιπλέον τα Μέρη συμφωνούν ότι ο Πελάτης αποκτά, μετά την παράδοση σ’ αυτόν του συμφωνηθέντος έργου και την καταβολή από αυτόν προς την Εταιρεία του συνόλου των χρεώσεων που αναφέρονται στη σύμβαση, το περιουσιακό δικαίωμα επί του Περιεχομένου του έργου.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν καταβάλλει το σύνολο των χρεώσεων στην Εταιρεία μέχρι και 15 εργάσιμες ημέρες μετά την παράδοση του Έργου από την Εταιρεία στον Πελάτη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία της ιστοσελίδας μέχρις ότου ο Πελάτης καταβάλλει το σύνολο των χρεώσεων στην Εταιρεία.

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναγράφει στην ιστοσελίδα του Πελάτη ότι αυτή δημιουργήθηκε από την Εταιρεία, με τη χρήση διακριτικών εικονιδίων ή διακριτικού κειμένου που παραπέμπουν στις ιστοσελίδες της Εταιρείας με υπερσύνδεσμο (link), καθώς και ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει τη δημιουργία του Έργου, με εικόνες και την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας, στα δείγματα της δουλειάς της.


Καθήκον Εχεμύθειας

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι δεν θα κοινοποιήσουν σε τρίτους, παρά μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με τη σύμβαση, οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή μετά από συμφωνία θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτικά αναφερομένων εγγράφων, αναφορών, λογισμικού, οργανωτικών πληροφοριών, σχεδίων, εικόνων, κινούμενων εικόνων, βίντεο, φωτογραφιών, ηχητικών σημάτων, γραφικών, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Πελάτη κ.λπ.


Εγγυήσεις

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη νομιμοποιούνται πλήρως να συμφωνήσουν με τη προσφορά και να εκτελέσουν τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, χωρίς το δικαίωμά τους αυτό να περιορίζεται ή να απαγορεύεται από προηγούμενες συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτους.

Η Εταιρεία δικαιούται να συνάψει προσφορές για κατασκευή έργου ή/και να παρέχει υπηρεσίες με το ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμενο με αυτό της προσφοράς και ιδίως με τα ίδια ή παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά με αυτά της συμβάσεως, εγγυάται όμως ότι δεν θα προχωρήσει στη σύναψη συμφωνιών ή προσφορών με τρίτους που αντίκεινται στην σύμβαση.

Ο Πελάτης εγγυάται ότι δεν έχει συνάψει με τρίτους προσφορές που αντίκεινται στο περιεχόμενο της συμβάσεως, ούτε πρόκειται να προχωρήσει στη σύναψη με τρίτους τέτοιων συμβάσεων.

Ο Πελάτης εγγυάται ότι το χορηγούμενο στην Εταιρεία υλικό δεν περιέχει ψευδείς ειδήσεις, βεβαιώσεις, ανακοινώσεις και ότι γενικά το περιεχόμενό του ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι θα πράξει τα δέοντα για να παραδώσει τμηματικά και εξ’ ολοκλήρου το Έργο, εντός του διαστήματος που αναφέρεται στην Προσφορά που εκδόθηκε. Ουδεμιά ευθύνη φέρει η Εταιρεία α) για περιστατικά καθυστέρησης που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα η σε υπαιτιότητα των προστηθέντων αυτής προσώπων, β) για τυχαία ή περιστατικά ανωτέρας βίας, γ) περιστατικά υγειάς.

Ο Πελάτης εγγυάται ότι θα πράξει τα δέοντα για να εγκρίνει το προσχέδιο, να απαντά σε τυχόν ζητήματα και να παραδώσει ότι υλικό του ζητηθεί για Έργο, εντός του διαστήματος που αναφέρεται στην στην Προσφορά που εκδόθηκε. Σε περίπτωση βραδυπορίας, καθυστέρησης, μη απόκρισης στο προσχέδιο ή επιθυμίας μη συνέχισης του Έργου από πλευράς του Πελάτη, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την ολική πληρωμή του ποσού της Πρότασης ή Σύμβασης και των συμφωνηθέντων.

Τα Συμβαλλόμενα μέρη εγγυώνται ότι το περιεχόμενο της προσφοράς δεν παραβιάζει και δεν πρόκειται να παραβιάσει στο μέλλον οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, ενδεικτικά αναφερομένων δικαιωμάτων στο σήμα ή/και στην ευρεσιτεχνία, πνευματικών δικαιωμάτων, συγγενικών δικαιωμάτων, εμπορικών μυστικών κλπ.

Ειδικά ο Πελάτης εγγυάται ότι έχει ο ίδιος την κυριότητα ή έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση του υλικού που χορηγεί στην Εταιρεία, και ότι ως προς το υλικό αυτό δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.

Το ίδιο εγγυάται η Εταιρεία ως προς το υλικό που τυχόν χορηγεί η ίδια για την εκτέλεση της συμβάσεως.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εγγυώνται ότι το υλικό που χορηγούν για τους σκοπούς της προσφοράς δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή/και τη δημόσια τάξη.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη παραβιάσουν κάποιες από τις ως άνω εγγυήσεις ή/και προκύψει οποιαδήποτε εκ των ως άνω παραβιάσεων εκ μέρους οποιουδήποτε εκ των Συμβαλλομένων Μερών, το Μέρος αυτό υποχρεούται να απαλλάξει τον Αντισυμβαλλόμενό του από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, έξοδα άμυνας, δικαστικά έξοδα και άλλα έξοδα που προέρχονται από απαιτήσεις τρίτων. Η υποχρέωση αυτή προϋποθέτει ότι ο ως άνω Αντισυμβαλλόμενος θα ειδοποιήσει προσηκόντως το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για οποιαδήποτε απαίτηση σχετίζεται με τα παραπάνω και ότι θα καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια και συνδρομή προς το σκοπό της άμυνας ή της επίτευξης συμβιβασμού.


Υπαιτιότητα – Ανωτέρα Βία

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για περιστατικά που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα ή σε υπαιτιότητα των προστηθέντων αυτής προσώπων, για τυχηρά ή περιστατικά ανωτέρας βίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της κακής/πλημμελούς λειτουργίας της ΔΕΗ ή τυχόν άλλης Εταιρείας ή οργανισμού ηλεκτροδοτήσεως, του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ ή άλλης Εταιρείας σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, ή τρίτων, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα ή επηρεάζει την απρόσκοπτη παροχή των συμφωνηθέντων υπηρεσιών.


Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την εφαρμογή της συμβάσεως θα εφαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη σύμβαση ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης της Αθήνας.